Người giới thiệu cho Nhà môi giới (Giới thiệu môi giới – IB)

Người giới thiệu cho Nhà môi giới (Giới thiệu môi giới – IB)

Chương trình Giới thiệu cho nhà môi giới (IB) cho phép các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới được trả công sau khi giới thiệu khách hàng mới cho chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện, từ cung cấp nền tảng giao dịch tới thực hiện và thanh toán giao dịch. Một người quản lý tài khoản (account manager) được chỉ định cho mỗi IB để giúp họ phát triển kinh doanh và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cao cấp nhất. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho mọi công tác quản lý hành chính, giúp bạn, người giới thiệu môi giới của chúng tôi tập trung vào khách hàng.