រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត

  • ទទួលបានប្រាក់សុទ្ធត្រលប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃ ចំនួន 3ដុល្លារ ក្នុងមួយ lot ដោយផ្ទាល់ទៅគណនីរបស់អ្នក
  • អាចដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 100ដុល្លារ
  • Leverage ខ្ពស់សម្រាប់ចូលផ្សារ

  • ប្រាក់បន្ថែមអតិបរមារហូតដល់ 10,000ដុល្លារ
  • បន្ថែម Leverage សម្រាប់គណនី
  • ប្រាក់ត្រលប់មកវិញអតិបរមារហូតដល់ USD 8,000