គណនីពហុគ្រប់គ្រង

អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបនៃកម្មវិធីមួយនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម: [email protected]

កម្មវិធី GFX MultiTerminalផ្តល់នូវវិធីដែលប្រតិបត្តិជាក់ស្តែង និង ងាយស្រួលដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីច្រើនដំណាលគ្នា ពីចំណុចប្រទាក់តែមួយ។ អ្នកប្រើ GFX MT4 Terminal នឹងរកឃើញការជួញដូរច្បាស់លាស់ ជាមួយអានុភាពទាំងអស់របស់កម្មវិធី MT4 ដែលមានមុខងារច្រើន។

លក្ខណៈពិសេស និង អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ:

  • ចំនួនគណនីជួញដូរគ្មានដែនកំណត់
  • ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជួញដូរ នៅពេលវេលាពិតប្រាកដ
  • ការបើកប្រតិបត្តិការជួញដូរជាច្រើនប្រភេទ

តម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធនេះ:

Microsoft Windows XP / 2003 / Vista / 2008/7/8/10។ ដំណើរការជាមួយនឹង SSE2 Support (Pentium 4 / Athlon 64 ឬខ្ពស់ជាងនេះ) ត្រូវបានតម្រូវជាចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផងដែរ។ តម្រូវការផ្នែក Hardware ត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែកម្មវិធី software ប៉ុណ្នោះ។