គណនី FM

គណនី GFX FM គឺជាគណនីដែលបានបើកសម្រាប់អតិថិជន ដែលពួកគេចង់វិនិយោគជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ នៅក្នុងទីផ្សារ FM។

អ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និង ការទទួលខុសត្រូវ

តម្រូវការមួយ ក្នុងចំនោមតម្រូវការរបស់យើង គឺអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ FM គឺថាពួកគេមានលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេ។

តម្លាភាពគណនី និង ការរាយការណ៍

អ្នកអាចចូលមើលរបាយការណ៍ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃ របស់យើង លើការអនុវត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ FM

ភាពបត់បែនជាមួយការដាក់ប្រាក់ និង ការដកប្រាក់

លោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ ឬ ដកប្រាក់ពីគណនីរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលានៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ។
*** ការផាកពិន័យអាចនឹងត្រូវអនុវត្ត និង ខុសគ្នាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិផ្សេងៗ

ជ្រើសរើសកំរិតសង្គ្រោះ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់អ្នក

អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនីមួយៗនឹងមានកំរិតជួយសង្គ្រោះ ដែលបង្ហាញនៅក្នុងមូលនិធិដែលពួកគេគ្រប់គ្រង ហើយនឹងបញ្ឈប់ការជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើឈានដល់កម្រិតនោះ។ ជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដែលមានហានិភ័យកម្រិតអតិបរមាដែលអាចទទួលយកបាន ដែលអ្នកយល់ព្រមទទួលយក

 
 
Days Opened
 
Min. Deposit
 
Gain
 
Abs. Gain
 
Max. Drawdown