ឈ្មួញកណ្តាលណែនាំ

ឈ្មួញកណ្តាលណែនាំ

កម្មវិធីណែនាំឈ្មួញកណ្តាលរបស់យើង (IB) បានអនុញ្ញាតឱ្យអង្គភាព និងបុគ្គលនៅជុំវិញពិភពលោកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ សម្រាប់ការណែនាំអតិថិជនថ្មី សម្រាប់ពួកយើង។ យើងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសរុប ពីការផ្តល់វេទិកាជួញដូរ រហូតដល់ការប្រតិបត្តិ និងការទូទាត់ប្រតិបត្តិការ។ អ្នកចាត់ការគណនេយ្យម្នាក់ត្រូវបានគេផ្តល់សិទ្ធឱ្យគ្រប់ IB ដើម្បីជួយពួកគេអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងធានាថា យើងផ្តល់សេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ យើងថែរក្សាគ្រប់រដ្ឋបាលទាំងអស់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក IB របស់យើង ផ្តោតលើអតិថិជនរបស់ពួកគេ។