ដៃគូជាមួយឈ្មួញកណ្តាលដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន

រកប្រាក់កំរៃជើងសារគ្មានដែនកំនត់ និង បង្កើតសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយធ្វើជាដៃគូររបស់យើង!
សម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកជាមួយការគាំទ្រ និងឧបករណ៍ទីផ្សារពិសេស។

លើសពី 15 ដុល្លារក្នុង 1 lot
របាយការណ៍ MT4 ដែលមានវិសាលភាព
មិនមានគ្រោះថ្នាក់
អាចចាប់ផ្តើមពី ០
ណ្តាញសាខាច្រើន
លើសពី 4 កម្រិត
ងាយស្រួលក្នុងការចាប់ផ្តើម
មិនត្រូវការបទពិសោធន៍

កាលវិភាគទូទាត់ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត

ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដោយឥតគិតថ្លៃ

គណនីគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួន

កំរៃជើងសារគ្មានដែនកំនត់

Auto-Rebate System

កំរៃជើងសារដែលពាក់ព័ន្ធ

បណ្តាញរបស់ GFX

ប្រាក់ទូទាត់ត្រលប់មកវិញ អតិថិជន

ដោយស្វ័យប្រវត្ត

  • ងាយស្រួលទាក់ទាញអតិថិជនដោយផ្តល់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញ
  • កែតម្រូវភាគរយនៃការត្រលប់ប្រាក់វិញទៅអតិថិជននីមួយៗ
  • រៀបចំការបង្វិលជូនអតិថិជនដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • ជ្រើសដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្វិលប្រាក់ដោយដៃ
  • ពឹងផ្អែកលើយើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក

មិនទទួលខុសត្រូវ ៖ ក្នុងនាមជាដៃគូ GFX អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ដំបូន្មានវិនិយោគដល់អតិថិជនទេ។ សូមអានកិច្ចព្រមព្រៀង និងគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកណែនាំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។