អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

យើងស្វាគមន៍ភាពជាដៃគូ ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ។ បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃចាំបាច់នៃប្រាក់របស់អ្នក យើងនឹងសប្បាយរីករាយ សម្រាប់អ្នក ដើម្បីធ្វើការជួញដូរ សម្រាប់ជាផលប្រយោជនៃអតិថិជនរបស់អ្នក នៅលើមូលដ្ឋាន ដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញ ឬ បង្ហាញ។ យើងក៏នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាស ក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាកម្មរបស់អ្នក តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។ សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមបំពេញសំណុំបែបបទ ហើយអ្នកតំណាងម្នាក់របស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នក។