ការជួញដូរទាំងអស់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ។ វាអាចទៅរួចដែលអ្នកអាចនឹងខាតបង់ដើមទុនទាំងអស់របស់អ្នក។

ការយកព័ត៌មានដោយ CNC របស់ក្រុមហ៊ុន GFX សម្រាប់ការបើកសម្ពោធ

number:Securities Exchange Commission of Cambodia

License no. : ០០១ គឧ.ឈ/.ជ.អ/.ក.ម..

តារាងអ្នកជួញដូរ

EURUSD 27.0 73.0
USDJPY 57.1 42.9
EURJPY 35.2 64.8
GBPJPY 51.0 49.0
GBPUSD 55.9 44.1
XAUUSD 43.6 56.4
CRUDE OIL 68.7 31.3
NIKKEI_225 43.3 56.7
XAGUSD 54.5 45.5
DAX_30 10.7 89.3
DOW JONES 1.5 98.5
ទិញ លក់

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

តម្រូវការមួយក្នុងចំនោមតម្រូវការរបស់យើង គឺអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ FM គឺថាពួកគេមានលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេ។

តម្លាភាពគណនី និង របាយការណ៍

អ្នកអាចចូលមើលរបាយការណ៍ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង លើការអនុវត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង FM Marketplace

ភាពបត់បែនជាមួយការដាក់ប្រាក់ និង ការដកប្រាក់

លោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ ឬ ដកប្រាក់ពីគណនីរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា នៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ។
*** ការពិន័យអាចនឹងត្រូវអនុវត្ត និង ខុសគ្នាទៅតាមអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិផ្សេងៗ

ជ្រើសរើសកំរិតសង្គ្រោះ និង គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់អ្នក

អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនីមួយៗនឹងមានកំរិតជួយសង្គ្រោះ ដែលបង្ហាញនៅក្នុងមូលនិធិ ដែលពួកគេគ្រប់គ្រង ហើយនឹងបញ្ឈប់ការជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើឈានដល់កម្រិតនោះ។ ជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដែលមានកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន ដែលអ្នកអាចទទួលយកបាន

ចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិទីផ្សារ
GFXi FM ទេ?

fund-manager

តើអ្នកចង់ក្លាយជាវិនិយោគិនទេ?