ចំណាត់ថ្នាក់ FM

ទទួលបានគំនិតច្បាស់លាស់ ពីរបៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រង GFX FM គ្រប់គ្រង ពីតារាងប្រតិបត្តិការ FM។

សូមចុចលើរូបតំណាងពណ៌ក្រហម ដើម្បីប្រៀបធៀបយុទ្ធសាស្ត្រ FM និង ពិចារណាលើការយល់ឃើញរបស់អ្នក តាមរយៈការយល់ដឹងពីលទ្ធផល ដោយយុទ្ធសាស្រ្តសកម្ម / អសកម្ម, ចំណាត់ថ្នាក់, លេខគណនី, ឈ្មោះយុទ្ធសាស្រ្ត FM, ចំនួនថ្ងៃការបើក, ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាដែលតម្រូវឱ្យវិនិយោគ, ផលចំណេញរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង FM ហើយនិងការទទួលបានផលចំណេញច្បាស់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន, និងការខាត់បង់អតិបរមា។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខគណនីឈ្មោះចំនួនថ្ងៃការបើកការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាការដាក់ប្រាក់បន្ថែមអប្បបរមាGainLast Month Last WeekMax. Drawdown
11118839Junaid Abdulla125 Days500 USD100 USD3162.52 %60.45 %9.76 %0.01 %
21069572VIP Trading435 Days500 USD500 USD3154.38 %35.43 %3.2 %50.87 %
31120673RICHERICH87 Days1000 USD500 USD1125.27 %251.66 %7.31 %34.2 %
41103558MHG Trader253 Days300 USD300 USD1007.23 %16.76 %5.18 %9.38 %
51057415Phoenix Fund 6527 Days500 USD500 USD975.1 %5.28 %2.06 %6.5 %
61122978 OST FUND29 Days500 USD500 USD859.82 %108.78 %63.11 %62.09 %
71016333Combustion782 Days500 USD100 USD775.42 %11.08 %0.58 %88.35 %
81122218Trader9999 Funds46 Days500 USD100 USD759.89 %535.77 %13.85 %19.06 %
91086205Echotango Invest330 Days500 USD100 USD668.76 %19.95 %1.7 %4.49 %
101060514BLI 1503 Days500 USD100 USD511.73 %2.63 %0.13 %20.52 %
111114901IMADE169 Days100 USD250 USD472.28 %26.96 %7.81 %22.1 %
1291616Bihu Capital1262 Days250 USD 100 USD422.4 %6.15 %-0.14 % 45.64 %
131123215COVENANT-LINK22 Days500 USD 100 USD332.28 %61.9 %66.26 %0.4 %
141123681Galactic10 Days1000 USD100 USD320.48 %0 %280.49 %6.65 %
151117659WC.Profit Long144 Days500 USD 500 USD284.53 %60.94 %10.33 %42.57 %
161113343MUJAHIDIN BOM182 Days1000 USD500 USD263.23 %-18.17 %5.46 %48.85 %
171100271MDHOSSAIN273 Days500 USD 1000 USD244.28 %3.46 %4.89 %16.71 %
181120759matta forex85 Days500 USD 100 USD240.16 %9.92 %12.3 %27.19 %
19122735new hot blueMoon35 Days500 USD 100 USD216.93 % 23.75 %46.86 %11.52 %
201123263Projek AA21 Days250 USD 100 USD209.06 %43.52 %54.02 %2.8 %
211059196JFX Market513 Days1000 USD1000 USD191.78 %1.5 % -0.71 %13.84 %
2292941Phoenix Fund1250 Days100 USD100 USD179.36 %1.16 %1.51 %15.27 %
231121560Forex Hunter65 Days500 USD 100 USD179.02 %72.1 %8.85 %9.77 %
241111985Ensure192 Days500 USD 100 USD178.21 %22.45 %-71.68 %72.5 %
251123028THE BROTHERS28 Days500 USD 100 USD176.81 %38.05 %36.24 %36.94 %
261123124Honest Trader24 Days1000 USD1000 USD174.63 %46.09 %33.56 %4.09 %
271120326Chan Capital94 Days500 USD 1000 USD151.81 %32.35 %3.24 %0.21 %
28112873FixArt FX1089 Days500 USD 100 USD142.76 %3.5 %1.79 %46.64 %
291122373TRAN ANH DUNG 8543 Days500 USD 100 USD141.17 %257.73 %12.78 %68.52 %
301110338Vytaliti Fund 2203 Days500 USD 250 USD139.23 %9.49 %1.24 %0.03 %
311031915FX VIBES701 Days500 USD 100 USD131.46 %2.21 %0.94 %70.53 %
321052938Fund_Manager554 Days1000 USD500 USD129.91 %98.13 %4.69 %100 %
331121910Aysun57 Days1000 USD100 USD122.32 %59.11 %8.03 %0.06 %
341122597alanaz5038 Days1000 USD100 USD120.65 %87.49 % 13.75 %0.79 %
351123191Ace-AllenTan931922 Days300 USD250 USD118.8 %0 %66.1 %12.92 %
361112884Dokomo The Dash185 Days1000 USD300 USD117.29 %11.04 %-6.45 %28.21 %
371041607ChessMoon3631 Days300 USD500 USD107.85 %12.05 %-18.64 %94.27 %
381112519Redfox188 Days500 USD 300 USD101.24 %-0.94 %0 %53.64 %
391107870GANA CON FX LT220 Days500 USD 500 USD89.61 %20.44 %0 %53.64 %
401122696BEST STAR36 Days1000 USD500 USD89.09 %44.66 %0.8 %3.29 %