គណនី FM

ការយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលកម្មវិធី GFX FM ដំណើរការ

ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រង GFX FM អ្នកបើកគណនី GFX FM ហើយបែងចែកមូលនិធិ ទៅក្នុងគណនីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក – នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដើមទុនរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រង FM គ្រប់គ្រងដោយជោគជ័យ ទៅលើមូលនិធិរបស់វិនិយោគិន ដោយការបង្កើតប្រាក់ចំណេញ អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងទទួលបានប្រាក់កំរៃ ដែលជាភាគរយ ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ពីប្រាក់ចំណេញរបស់វិនិយោគិន។

ដើម្បីជ្រើសយកកម្មវិធីគ្រប់គ្រង FM អ្នកវិនិយោគអាចពិនិត្យមើលតារាងចំណាត់ថ្នាក់ FM Performance ហើយជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រង FM ដែលត្រូវនឹងគោលដៅវិនិយោគរបស់អ្នក។ វាមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រង ពីតារាងសមិទ្ធផល FM ដែលអាចប្តូរតាមបំណងបាន ដោយត្រងលទ្ធផល ដោយយុទ្ធសាស្រ្តសកម្ម / អសកម្ម, ចំណាត់ថ្នាក់បច្ចុប្បន្ន, ឈ្មោះយុទ្ធសាស្រ្ត FM, ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា, ផលចំណេញ និង ការខាតបង់អតិបរមា។

អ្នកគ្រប់គ្រង FM ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដោយប្រើប្រាស់ទុនផ្ទាល់របស់ពួកគេ (ដើមទុនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង) និងមូលនិធិរបស់វិនិយោគិនណាមួយ នៅក្នុងគណនី។ និយាយដោយសាមញ្ញ ប្រាក់ចំណេញ និង ការបាត់បង់ណាមួយ ដែលបង្កើតឡើង នៅលើគណនីរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង FM នឹងត្រូវបានចែករំលែករវាងគណនីទាំងអស់ ដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រង FM តាមសមាមាត្រ។

 

ចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ GFX FM?


ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

 

តើអ្នកចង់ក្លាយជាវិនិយោគិន?


ក្លាយជាវិនិយោគិន

រាល់ការវិនិយោគ និង ការផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធី GFX FM ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងពេញលេញ ដោយពួកយើង ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយធានាថា ទាំងវិនិយោគិន និង អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិមានសុវត្តិភាព នៅពេលនិយាយអំពីសន្តិសុខ។ នៅពេលដែលការជួញដូរត្រូវបានបិទ ប្រាក់ចំណេញ និង ការបាត់បង់ (P / L) ត្រូវបានចែកចាយដល់វិនិយោគិន និង អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដោយផ្អែកលើការចូលរួមរបស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលបានកំណត់ជាមុន កម្មវិធីគ្រប់គ្រងមូលនិធិ GFX FM ទទួលបានប្រាក់ ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។