ការអប់រំពីទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ GFX។ នៅទីនេះមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំពីទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស (Forex) គោលបំណងរបស់យើង គឺដើម្បីបង្រៀនអ្នកអំពីលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញអំពីទីផ្សារ Forex។ ពីការយល់ដឹងពីហេតុផល ថាតើហេតុអ្វីបានជាទីផ្សារ Forex មានយុទ្ធសាស្ត្រមូលដ្ឋាន ដែលជាគ្រឹះនៃការយល់ដឹងពីសក្ដានុពលនៃទីផ្សារ Forex។

មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនេះ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន Forex ដែលសំខាន់ នឹងរីកចំរើនតាមពេលវេលា។ គោលបំណងរបស់យើង គឺដើម្បីបង្កើតបណ្ណាល័យ សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដើម្បីទាញយក ធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទសំខាន់ៗ និង បន្ថែមគុណតម្លៃ ដោយផ្តល់នូវឧបករណ៍ និង ចំណេះដឹង ដែលអតិថិជនរបស់យើងត្រូវការ ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមានទំនុកចិត្ត។

យើងក៏នឹងប្រើមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដល់អតិថិជនរបស់យើង តាមរយះសិក្ខាសាលា និង បទបង្ហាញតាមអុីនធឺនេត នាពេលខាងមុខ ហើយយើងនឹងស្វែងរកវាគ្មិន និង អ្នកចូលរួមដែលមានបទពិសោធនៅក្នុងទីផ្សារ Forex ដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ដឹង តាមរយៈការសម្ភាសន៍ និង វគ្គសំណួរនិងចម្លើយដោយផ្ទាល់។

វីដេអូបង្រៀន

ស្វែងយល់ពីតម្លៃនៃទីផ្សារ Forex

ស្វែងយល់គូរូបិយប័ណ្ណ

ទំហំកុងត្រា

គូរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដែលពេញនិយម

ស្វែងយល់ពីហានិភ័យ

វិធីសាស្រ្តដើម្បីជួញដូរក្នុងទីផ្សារ

គំនិតជាមូលដ្ឋាននិងយុទ្ធសាស្រ្តបន្ថែម

សទ្ទានុក្រម

វគ្គសិក្សាតាមអុីនធឺនេត របស់ GFX

GFX ផ្តោតយ៉ាងខ្លាំង ទៅលើការអប់រំ Forex។ ដូច្នេះតើអ្នកចង់បង្កើនចំណេះដឹងជួញដូររបស់អ្នកដែរ ឬ ទេ? បន្ទាប់មកគ្រាន់តែបើកគណនីសាកល្បង ឬ គណនីពិតរបស់ GFX or ហើយប្រើពត៌មានលំអិត នៃការចូល ដើម្បីចូលទៅកាន់ Trader’s Room។

បន្ទាប់ពីចូលរួចហើយ សូមចុចលើផ្ទាំង ‘ការអប់រំ’ ដើម្បីមើលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង។

ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងរៀន៖

  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទ្រឹស្តី Forex
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួញដូរ Forex

  • ការអាន និង ការបកស្រាយតារាង
  • យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ

  • ចិត្តវិទ្យានៃការជួញដូរត្រឹមត្រូវ
  • ការវិភាគតាមបច្ចេកទេស

មិនទាន់មានគណនីនៅឡើយទេឬ? ចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីសាកល្បង គណនីពិត!