ក្លាយជាវិនិយោគិន

វិនិយោគដោយភាពងាយស្រួល។
ក្លាយជាវិនិយោគិន FM របស់ GFX!

ជ្រើសយក GFX FM ពីព្រោះ …

01

អ្នកចង់បានគណនេយ្យភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង FM

អ្នកគ្រប់គ្រង GFX FM ត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យវិនិយោគមូលនិធិផ្ទាល់របស់ពួកគេ ជាមួយនឹងមូលនិធិរបស់វិនិយោគិនរបស់ពួកគេ។ អ្វីដែលមានន័យសម្រាប់អ្នកនោះគឺថា អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក នឹងមានចំនែករបស់វិនិយោគិនរបស់ពួកគេ រាល់ពេលដែលពួកគេបើកប្រតិបត្តិការណ៍ជួញដូរ។ បន្ទាប់មក ពួកគេវិនិយោគនៅក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនផងដែរ!

02

អ្នកចង់ឱ្យមានតម្លាភាពគណនីអ្នកគ្រប់គ្រង FMតម្លាភាព

គណនេយ្យអ្នកគ្រប់គ្រង FM ធានាថា អ្នកអាចចូលមើលពេលវេលាពិត និងរបាយការណ៍កម្រិតខ្ពស់ នៅលើដំណើរការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង FM របស់អ្នកតាមរយៈ myGFX Client Area របស់អ្នក។

03

អ្នកចង់បានការដាក់ប្រាក់ និង ដកប្រាក់ ដែលអាចបត់បែនបាន

គណនី GFX FM របស់អ្នក ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងពេញលេញ លើការវិនិយោគរបស់អ្នក។ លោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ ឬ ដកប្រាក់ពីគណនីវិនិយោគ FM របស់លោកអ្នក ប្រចាំថ្ងៃដោយមិនមានថ្លៃឈ្នួល ឬ ការគិតថ្លៃសេវាឡើយ។

04

អ្នកចង់គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់អ្នក

អ្នកមានសេរីភាពការពារការវិនិយោគរបស់អ្នក! ជាមួយគណនីវិនិយោគិន FM របស់ GFX អ្នកអាចជ្រើសរើសកំរិតចាកចេញរបស់អ្នក និង បញ្ជាក់ពីកម្រិតហានិភ័យ ដែលអ្នកចង់បាន។

05

អ្នកចង់ជ្រើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រង FM ច្រើនជាងមួយ

កសាង និង ធ្វើការវិនិយោគលើផលប័ត្រ GFX FM របស់អ្នក ដោយការវិនិយោគទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រង FM ជាច្រើន ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្ត វិនិយោគផ្សេងៗគ្នា។ ជ្រើសរើសនូវអ្វីមួយ ដែលត្រូវនឹងគោលដៅវិនិយោគរបស់អ្នក!

វិនិយោគិន Forex

តើអ្នកចង់បានឱកាសដើម្បីទទួលបានសក្តានុពលខ្ពស់នៃទីផ្សារ Forex ប៉ុន្តែមិនមានពេលវេលា ឬ បំណងប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើជាអ្នកជួញដូរដ៏ជំនាញនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណ? តើអ្នកចង់វិនិយោគនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងមូលនិធិទេ ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថា គាត់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក?

ប្រព័ន្ធ GFX FM ផ្តល់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនូវសមត្ថភាព ក្នុងការជួញដូរ ជាមួយការវិនិយោគរបស់អ្នក ប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើការដកប្រាក់ណាមួយទេ។
មានតែវិនិយោគិនប៉ុណ្នោះអាចដកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បាន។