គណនីពិសេស

គណនីពិសេស

គណនីពិសេសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកជួញដូរដែលមានបទពិសោធន៏។ ចំណុចសំខាន់មួយគឺភាពបត់បែន ក្នុងការកំណត់ទំហំជួញដូរ។ ដែនកំណត់សម្រាប់ទំហំជួញដូរមួយគឺមានចំនួន 60 Lots។ ទំហំជួញដូរអប្បបរមាមានចំនួន 0.01 lot ហើយការបង្កើនទំហំជួញដូរមានភាពបត់បែននៅត្រឹម 0.0។ គណនីពិសេសនេះប្រើកម្មវិធី MetaTrader 4 ក៏ដូចជា Webtraderនិង កម្មវិធីជួញដូរចល័តផ្សេងទៀត។

   ពត៌មានលំអិតគណនីពិសេស

កម្មវិធីជួញដូរ MetaTrader 4
គម្លាត From 1.3 pip
ឧបករណ៍ជួញដូរ Forex, Indices, Commodities and Share CFDs
ចំណុចក្បៀសទី 5
អានុភាពអតិបរមា 1:200*
ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារ
ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា USD $10,000
ទំហំជួញដូរអប្បបរមា 0.01 lot
ការបង្កើនទំហំជួញដូរ 0.01
ទំហំជួញដូរសរុបអតិបរមា 60 Standard lots
ការបើកការបញ្ជាទិញដំណាលគ្នាអតិបរមា 300
Margin Call / Stop out level: 50% / 30% **
រូបិយប័ណ្ណគណនី USD
កម្រៃជើងសារ No
ការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែម ការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែមដែលអាចបត់បែន

* អានុភាពអាចត្រូវបានកែតម្រូវក្នុងករណីដើមទុន ក្នុងគណនីមានចំនួនលើសពី $400,000។