អាជ្ញាប័ណ្ណ

license

ក្រុមហ៊ុន GoldFX Investment Co, Ltd (GFX) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាឈ្មួញកណ្តាលដែលបានចេញដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។
អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៖ ០០១ គឧ.ឈ/.ជ.អ/.ក.ម.