ការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយខ្មៅ

ការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយខ្មៅ (គោលនយោបាយ AML)

ការលាងលុយគឺជាទង្វើនៃការបម្លែងលុយ ឬ តម្លៃសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត ដែលទទួលបានពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ (អំពើភេរវកម្មការជួញដូរគ្រឿងញៀន ការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ អំពើពុករលួយ និង ចរាចរណ៍មនុស្សជាដើម) ជាប្រាក់ ឬ ការវិនិយោគ ដែលស្របច្បាប់។ សកម្មភាពបែបនេះ ត្រូវបានគេប្រើ ដើម្បីកុំឱ្យមានប្រភពលុយ និង វត្ថុធ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយ

ក្រុមហ៊ុន GFX បានអនុម័តកម្មវិធី ដែលអនុលោមទៅតាមច្បាប់ AML / CTF។ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះ អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ភស្តុតាង នៃអត្តសញ្ញាណ។

វិសាលភាពនៃគោលនយោបាយ

 • គោលនយោបាយនេះអនុវត្តចំពោះបុគ្គលិក GFX ទាំងអស់ បុគ្គលិក និយោជិត ផលិតករ ដែលបានតែងតាំង និង ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ GFX។
 • អង្គភាពអាជីវកម្ម និង ទីតាំងអាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុង GFX នឹងសហការគ្នា ដើម្បីបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ។ អង្គភាពអាជីវកម្ម និង ទីតាំងនីមួយៗបានអនុវត្តតាមនីតិវិធី ដែលផ្អែកលើហានិភ័យ ដែលអាចរំពឹងទុកបាន ដើម្បីបង្ការការរកឃើញ និង បង្កឱ្យមានការរាយការណ៍ ពីប្រតិបត្តិការ ដែលតម្រូវក្រោមច្បាប់ ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយអន្តរជាតិ។
 • រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដែលបានអនុវត្តនឹងត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ និង រក្សាទុកស្របតាមច្បាប់ ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ គណៈកម្មាធិការអនុលោមតាម AML ទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការចាប់ផ្តើម របាយការណ៍សកម្មភាពសង្ស័យ (“SARs”) ឬ ការរាយការណ៍ចាំបាច់ផ្សេងទៀតទៅស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ ឬ ទីភ្នាក់ងារនិយ័តករ ដែលសមស្រប។ ទំនាក់ទំនងណាមួយ ដោយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ឬ ភ្នាក់ងារនិយតកម្ម ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការ អនុលោមតាមច្បាប់ AML

គោលនយោបាយ

 • វាគឺជាគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន GFX ក្នុងការហាមឃាត់និង ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ និងសកម្មភាពណា ដែលសម្របសម្រួលការលាងលុយ ឬ ការផ្តល់មូលនិធិរបស់សកម្មភាពភេរវជន ឬ ព្រហ្មទណ្ឌ។
 • ក្រុមហ៊ុន GFX បានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការអនុលោម AML ស្របតាមច្បាប់ ដែលអនុវត្ត ហើយតម្រូវឱ្យបុគ្គលិក មន្រ្តី និង អ្នកផលិត ដែលត្រូវបានតែងតាំង គោរពតាមបទដ្ឋានទាំងនេះ ក្នុងការការពារ ការប្រើប្រាស់ផលិតផល និង សេវាកម្មរបស់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងលាងលុយ។

កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណអតិថិជន

 • ក្រុមហ៊ុន GFX នឹងផ្តល់ជូនដំណឹង ដល់អតិថិជនថា ខ្លួនកំពុងស្នើសុំព័ត៌មាន ពីពួកគេ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ ដូចដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន

 • ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្ដសញ្ញាណអតិថិជន អ្នកផលិតដែលត្រូវបានតែងតាំងត្រូវពិនិត្យមើលអត្តសញ្ញាណរូបថត។ ក្រុមហ៊ុន GFX អាចនឹងមិនត្រូវព្យាយាមកំណត់ថា តើឯកសារដែលអតិថិជនបានផ្តល់សម្រាប់អត្តសញ្ញាណ ត្រូវបានចេញឱ្យមានសុពលភាពទេ។
 • ចំពោះគោលបំណងនៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ក្រុមហ៊ុន GFX ត្រូវពឹងផ្អែក លើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបង្កើតអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន GFX នឹងវិភាគព័ត៌មាន ដែលបានផ្តល់ ដើម្បីកំណត់ថា តើមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់ណាមួយ នៅក្នុងព័ត៌មានដែលទទួលបានដែរ ឬ យ៉ាងណា។
 • ក្រុមហ៊ុន GFX នឹងចងក្រងឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ខ្លួន រួមទាំងព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ ដែលផ្តល់ដោយអតិថិជន វិធីសាស្ត្រដែលប្រើ និង លទ្ធផលនៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការចុះហត្ថលេខា ដោយអ្នកផលិត ដែលបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរូបថត ដែលត្រូវគ្នា។

អតិថិជនដែលមិនចង់ផ្តល់ព័ត៌មាន

 • ប្រសិនបើអតិថិជនបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ប្រសិនបើមានការស្នើសុំ ឬ បង្ហាញថា មានចេតនាផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលនាំឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ ភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានតែងតាំងត្រូវជូនដំណឹងដល់ក្រុមការងារពាណិជ្ជកម្មថ្មីរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន GFX នឹងបដិសេធការដាក់ពាក្យ ហើយជូនដំណឹងដល់គណៈកម្មាធិការអនុលោមតាម AML។

របបអនុលោមភាពរបស់យើង

 • GFX បានអនុវត្តរបបអនុលោមតាមច្បាប់ដោយសារតែច្បាប់តម្រូវអោយមានពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ការតែងតាំងមន្រ្តីអនុលោមភាពរៀបចំគោលនយោបាយ និង នីតិវិធីការពិនិត្យឡើងវិញជាប្រចាំអំពីប្រសិទ្ធភាព និង ការបណ្ដុះបណ្ដាលអនុលោមភាពនៃបុគ្គលិករបស់យើង។
 • GFX ប្តេជ្ញាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឱ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការ ដែលគួរឱ្យសង្ស័យ និង ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអតិថិជន ដោយអនុលោមតាមបទបញ្ជាថ្មីៗ ដូចដែលបានប្រកាស ហើយក៏ដូចជាផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន លើការបង្កើននីតិវិធីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ដែលអាចត្រូវបានទាមទារដោយបទប្បញ្ញត្តិថ្មី។

សកម្មភាពដែលគួរឱ្យសង្ស័យ

 • អតិថិជនបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភមិនធម្មតា ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុលោមរបស់ក្រុមហ៊ុន ចំពោះតម្រូវការរាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល និង គោលនយោបាយ AML របស់ក្រុមហ៊ុន ជាពិសេសទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន ប្រភេទអាជីវកម្ម និង ទ្រព្យសកម្ម ឬ មានការស្ទាក់ស្ទើរ ឬ មិនព្រមបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្ម ឬ ផ្គត់ផ្គង់ អត្តសញ្ញាណកម្ម មិនធម្មតា ឬ សង្ស័យ ឬ ឯកសារអាជីវកម្ម។
 • អតិថិជនដែលប្រាថ្នាចង់ចូលរួមក្នុងជំនួញដែលខ្វះចក្ខុវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ឬ យុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគជាក់ស្តែង ឬ មិនស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តជំនួញរបស់ពួកគេ។
 • ពត៌មានដែលផ្តល់ដោយអតិថិជន ដែលកំណត់ប្រភពស្របច្បាប់សំរាប់ថវិកាគឺមិនត្រឹមត្រូវ។
 • តាមការស្នើសុំអតិថិជនមិនព្រមកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬ បរាជ័យក្នុងការចង្អុលបង្ហាញនូវប្រភពស្របច្បាប់ណាមួយ សម្រាប់មូលនិធិរបស់គាត់ និង ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតឡើយ។
 • អតិថិជន (ឬមនុស្សម្នាក់បានផ្សារភ្ជាប់ជាសាធារណៈ ជាមួយអតិថិជន) មានជីវប្រវត្ត ដែលគួរអោយសង្ស័យ ឬ ជាប្រធានបទនៃរបាយការណ៍ព័ត៌មាន ដែលបង្ហាញពីការរំលោភបំពានផ្លូវច្បាប់ស៊ីវិល ឬ បទប្បញ្ញត្តិដែលអាចកើតមាន។
 • អតិថិជនបង្ហាញពីកង្វះការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងហានិភ័យគណៈកម្មការ ឬ ថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ។
 • អតិថិជនហាក់ដូចជាដើរតួជាភ្នាក់ងារមួយ សម្រាប់លាក់បាំងប្រាក់ដើម ដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញ ប៉ុន្តែបានបរាជ័យ ឬ មានការស្ទាក់ស្ទើរ ដោយគ្មានហេតុផលពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់ ដើម្បីផ្តល់ពត៌មាន រឺក៏មានភាពរវៀសខ្លួន ទាក់ទងនឹងបុគ្គល ឬ អង្គភាពនោះ។
 • អតិថិជនមានការលំបាកក្នុងការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈនៃជំនួញរបស់ពួកគេ ឬ ខ្វះចំនេះដឹងទូទៅនៃឧស្សាហកម្មរបស់គាត់។
 • អតិថិជនព្យាយាមដាក់ប្រាក់ជាប្រចាំ ឬ ធំៗ ដោយទទូចថាគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាសមមូលសាច់ប្រាក់ឬស្នើសុំការលើកលែងពីគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ទាក់ទងនឹងការដាក់ប្រាក់ និង សមមូលសាច់ប្រាក់។
 • អតិថិជនចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងសាច់ប្រាក់ ឬ សមមូលសាច់ប្រាក់ រឺឧបករណ៍រូបិយវត្ថុដទៃទៀត ដែលទំនងជាត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីជៀសវាងការទាមទាររបាយការណ៏របស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន 10,000 ដុល្លារ ជាពិសេសប្រសិនបើសាច់ប្រាក់ ឬឧបករណ៍រូបិយវត្ថុមានចំនួនតិចជាងរបាយការណ៍ ឬ ការកត់ត្រា
 • ដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់នោះ អតិថិជនមានគណនីច្រើននៅក្រោមឈ្មោះតែមួយ ឬ ឈ្មោះច្រើនដោយមានគណនីផ្ទេរប្រាក់ច្រើន ឬ ផ្ទេរប្រាក់ទៅភាគីទីបី។
 • អតិថិជនមកពី ឬ មានគណនីនៅក្នុងប្រទេស ដែលត្រូវបានកំណត់ថា ជាប្រទេស ឬ ទឹកដីដែលមិនសហការដោយក្រុមការងារពិសេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។
 • គណនីរបស់អតិថិជនមានសកម្មភាពទាក់ទង ដែលមិនអាចពន្យល់បាន ឬ យ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសនៅក្នុងគណនីដែលមានសកម្មភាពពីមុនតិចតួច ឬ គ្មាន។
 • គណនីរបស់អតិថិជនបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យរូបិយប័ណ្ណជាច្រើន រឺប្រតិបត្តការរបស់អ្នកគិតលុយសរុបនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដ៏ច្រើន។
 • គណនីរបស់អតិថិជនមានចំនួនច្រើន នៃការផ្ទេរប្រាក់ទៅភាគីទីបី ដែលមិនទាក់ទងគ្នា មិនស្របតាមគោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់អតិថិជន។
 • គណនីរបស់អតិថិជនមានការផ្ទេរប្រាក់ដែលមិនមានគោលបំណងអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ទៅ ឬ មកពីប្រទេសដែលត្រូវបានគេកំណត់ថា ជាការលាងលុយកខ្វក់ ឬ ក៏ធនាគារសម្ងាត់។
 • គណនីរបស់អតិថិជនបង្ហាញពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ច្រើន ឬ ញឹកញាប់ ដែលត្រូវបានដកប្រាក់ភ្លាមៗដោយ សែក ឬ កាតឥណទាន ដោយគ្មានគោលបំណងអាជីវកម្មច្បាស់លាស់។
 • អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើរតាមការស្នើសុំជាបន្ទាន់ ដើម្បីឱ្យលុយត្រូវបានបញ្ចេញ ឬ ផ្ទេរទៅឱ្យភាគីទីបី ឬ ទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដោយគ្មានគោលបំណងអាជីវកម្មច្បាស់លាស់។
 • អតិថិជនធ្វើការដាក់ប្រាក់សម្រាប់គោលបំណងនៃការទិញការវិនិយោគយូរអង្វែង បន្ទាប់មកមិនយូរប៉ុន្មាន ដោយសំណើស្នើសុំទូទាត់ និង ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ចេញពីគណនី។
 • អតិថិជនស្នើសុំឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការមួយ ត្រូវបានដំណើរការក្នុងលក្ខណៈមួយ ដើម្បីចៀសវាងតម្រូវការឯកសារធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន។
 • អតិថិជនមិនមានហេតុផលជាក់ស្តែង ឬ ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការហាមព្រាមដទៃទៀត ចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទនៃមូលបត្រមួយចំនួនដូចជា ភាគហ៊ុន និង ប័ណ្ណបំណុល ដែលទោះបីជាស្របច្បាប់ ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងការក្លែងបន្លំ និង សកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់។ ។(ប្រតិបត្តិការបែបនេះអាចធានាពីការយកចិត្ដទុកដាក់បន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាភាពស្របច្បាប់នៃសកម្មភាពរបស់អតិថិជន។)
 • គណនីរបស់អតិថិជនបង្ហាញពីកម្រិតនៃសកម្មភាពគណនីដែលមិនអាចពន្យល់បាន ជាមួយនឹងកម្រិតទាបបំផុតនៃប្រតិបត្តិការមូលបត្រ។

ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតដែលត្រូវបានតែងតាំង:

 • បង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការលក់យ៉ាងខ្លាំង (ជាពិសេសកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងតែមួយ)
 • មានសកម្មភាពខ្ពស់ជាប់លាប់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងតែមួយ លើសពីមធ្យមរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅភ្លាមៗ
 • ឯកសាររបស់អតិថិជនត្រូវបានបញ្ជូនទៅភ្នាក់ងារ

តាមដាន និង រាយការណ៍ពីសកម្មភាពដែលជាប់សង្ស័យ

 • ក្រុមហ៊ុន GFX ប្រមូល និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន ហើយក៏អាចកត់ត្រា និង តាមដានរាល់របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ ដែលធ្វើឡើងដោយអតិថិជនផងដែរ។
 • ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន GFX រកឃើញប្រតិបត្តិការគួរអោយសង្ស័យរបស់អតិថិជន និង ប្រតិបត្តិការដែលបានអនុវត្តក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌមិនត្រឹមត្រូវ ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើអនុសាសន៍ AML FATF។
 • ក្រុមហ៊ុន GFX មិនទទួលយកប្រាក់បញ្ញើជាសាច់ប្រាក់ និង មិនទូទាត់សាច់ប្រាក់ក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។
 • ក្រុមហ៊ុន GFX សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេដ មិនធ្វើប្រតិបតិ្តការនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ នៅពេលខ្លួនជឿជាក់ថាប្រតិបត្តិការត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ឬ សកម្មភាពខុសច្បាប់។ អនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ក្រុមហ៊ុន GFX មិនមានកាតព្វកិច្ចប្រាប់ដល់អតិថិជនថា ពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ទៅស្ថាប័នគ្រប់គ្រង ដែលពាក់ព័ន្ធដោយសារសកម្មភាពសង្ស័យរបស់អតិថិជន។