ការប្រមើមើលលើមាស / ការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ព្រឹត្តិការណ៍ហានិភ័យ

ទិន្ន័យការងារនៅអង់គ្លេស និង ទិន្ន័យលក់រាយនៅអាមេរិក

សង្ខេប

យើងរំពឹងទុកថា ការជួញដូរនឹងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ ព្រោះស្ថានភាពនៅតែមិនច្បាស់លាស់ មុនពេលការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំអភិរក្សរបស់អង់គ្លេស និង ទិសដៅនៃអត្រាការប្រាក់របស់អាមេរិក។

ការរំពឹងទុកនៃទិន្នន័យលក់រាយនៅអាមេរិកមានកម្រិតទាបហើយរាល់ទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រើនតិចតួចអាចមើលឃើញប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងតិចតួច។

GOLD(1414.70)

Recommendation : ជួញដូរជាចន្លោះ 14008/1419

Resistance : 1419 / 1427 / 1437

Support : 1408/ 1401 / 1390

គ្មានការនែនាំជួញដូរនោះទេនៅថ្ងៃនេះ


មិនទទួលខុសត្រូវ ៖ រាល់ទិន្នន័យ និង ពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននេះ គឺជាគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកវិនិយោគិនឲ្យមានភាពឯករាជ្យក្នុងការធ្វើជំនួញ ហើយនេះមិនមែនជាការផ្តល់យោបល់ទាំងស្រុងទៅលើការវិនិយោគនោះទេ។ Goldfx Investment Co Ltd នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់របស់អ្នកនោះទេ។

Leave a comment