ការប្រមើមើលលើមាស / ការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ព្រឹត្តិការណ៍ហានិភ័យ

ទិន្ន័យលក់ផ្ទះរបស់អាមេរិក

សង្ខេប

ទីផ្សារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងរីករាលដាល និង ភាពចលាចល Brexit នៅឆ្ងាយពីភាពជាក់លាក់

យើងរំពឹងថា នឹងមានភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតមុនពេលកិច្ចប្រជុំ G20 រវាងលោក Trump និង លោក Xi ព្រោះទីផ្សារកំពុងរង់ចាំភាពច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពនេះ។

ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយ ជាមួយទិន្នន័យការងារខ្ពស់ ក៏មិនជួយផ្តល់ទិសដៅទីផ្សារទៅលើប្រាក់ដុល្លារនោះទេ។

យើងរំពឹងថា ជាថ្ងៃ និងសប្ដាហ៍ស្ងប់ស្ងាត់មួយទៀតខាងមុខ


GOLD(1295.70)

Recommendation ; ចន្លោះ 1290/1300

Resistance : 1303 / 1305 /1310

Support  : 1293/1290 /1285

 


គ្មានការនែនាំជួញដូរនោះទេនៅថ្ងៃនេះ


មិនទទួលខុសត្រូវ ៖ រាល់ទិន្នន័យ និង ពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននេះ គឺជាគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកវិនិយោគិនឲ្យមានភាពឯករាជ្យក្នុងការធ្វើជំនួញ ហើយនេះមិនមែនជាការផ្តល់យោបល់ទាំងស្រុងទៅលើការវិនិយោគនោះទេ។ Goldfx Investment Co Ltd នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់របស់អ្នកនោះទេ។

Leave a comment