ការប្រមើមើលលើមាស / ការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ

ព្រឹត្តិការណ៍ហានិភ័យ

ទិន្ន័យលក់រាយនៅអង់គ្លេស

សង្ខេប

ទីផ្សារហ៊ុនអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះកាលពីយប់មិញ។ វិនិយោគិនត្រូវបានណែនាំឱ្យមើលទីផ្សារភាគហ៊ុន សម្រាប់ការងាកទៅរក Safe Havens ក្នុងពេលវេលាមិនប្រាកដប្រជានេះ។

USD អាចនឹងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀត ធៀបនឹង Safe Havens ប្រសិនបើផ្សារហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀត។

GOLD (1422.60)

Recommendation : 1418/1435 (ទំនោរកើនឡើង)

Resistance : 1428 / 1438/1450

Support : 1418 / 1410/1400

គ្មានការនែនាំជួញដូរនោះទេនៅថ្ងៃនេះ


មិនទទួលខុសត្រូវ ៖ រាល់ទិន្នន័យ និង ពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននេះ គឺជាគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកវិនិយោគិនឲ្យមានភាពឯករាជ្យក្នុងការធ្វើជំនួញ ហើយនេះមិនមែនជាការផ្តល់យោបល់ទាំងស្រុងទៅលើការវិនិយោគនោះទេ។ Goldfx Investment Co Ltd នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់របស់អ្នកនោះទេ។

Leave a comment